Voor een schone en veilige omgeving

Inloggen

Inloggen

Er zijn geen artikelen in uw winkelwagen
Winkelwagen
Er zijn geen artikelen in uw winkelwagen
K dopravě zdarma zbývá: 1500,00 €

Privacybeleid Oread Nederland B.V.

Over ons privacybeleid

Oread Nederland B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben

voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Oread Nederland B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar  deze gegevens voor worden gebruikt en met  wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met  derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan  u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe  wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met  betrekking tot de door u aan  ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan  het  einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk  zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met  software van Vanek Design. Persoonsgegevens die u ten  behoeve van onze  dienstverlening aan  ons beschikbaar stelt, worden met  deze partij  gedeeld. Vanek Design heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen  uw gegevens nooit gebruiken voor een  ander doel. Vanek Design is op basis  van de overeenkomst die wij met  hen  hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Vanek Design maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of  opgeslagen. Vanek Design behoudt zich het  recht voor om verzamelde gegevens binnen het  eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hoststar A.G.. Hoststar A.G. verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet  voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het  gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hoststar A.G. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies  en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hoststar A.G. is op grond  van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke  e-mailverkeer ook gebruik van de diensten van Hoststar A.G. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies  en corruptie van uw en onze  gegevens zoveel  mogelijk  te voorkomen. Hoststar A.G. uit Zwitserland heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Voor het  afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze  webwinkel maken wij gebruik van het platform van ING Bank. ING Bank verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals  uw bankrekening- of creditcardnummer. ING Bank heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. ING Bank behoudt zich het  recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het  kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met  derden te delen. ING Bank deelt in het  geval  van een  aanvraag voor een  uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens  en informatie met  betrekking tot uw financiële positie met  kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met  betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van ING Bank's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. ING Bank bewaart uw gegevens niet  langer dan  op grond  van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als u een  bestelling bij ons plaatst is het  onze  taak  om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD voor het  uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met  DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het  uitvoeren van de overeenkomst. In het  geval  dat  DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze  administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Accountabilities. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met  betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Accountabilities is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.  Accountabilities gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met  de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet  voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan  op uw verzoek - op een  later moment contact met  u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet  met  derden gedeeld, anders dan  om aan  boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond  van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Oread Nederland B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met  fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een  dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen  ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een  vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen  wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe  u zich op deze rechten kunt  beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval  dat u de gegevens op een  ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze  systemen hanteren.

U heeft te allen  tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt  ingewilligd  sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  kopie  van alle gegevens met  een  overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt  een  verzoek met  die strekking doen  aan  onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt  ingewilligd  sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  bevestiging dat  de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt  een  verzoek met  die strekking doen  aan  onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt  ingewilligd  sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  bevestiging dat  de gegevens tot u de beperking opheft niet  langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij  te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd  sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet  langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Oread  Nederland B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat  zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend  staken.

U heeft bovendien het recht om niet  aan  geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling  te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat  dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze  website worden cookies geplaatst van het  Amerikaanse bedrijf Google,  als deel  van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen  over hoe  bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk  verplicht op grond  van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met  Google.  Google kan deze informatie in samenhang met  andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het  internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het  aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords)  en overige Google- diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan  brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Oread Nederland B.V.

Jacob Tonissenstraat 9

Edam

Nederland

T (299)  371-4071

E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactpersoon voor privacyzaken

Edward  Jansen


Contact

Oread Nederland B.V.
Van Everdingenstraat 37
1814 HA Alkmaar

Tel: 072-7100714

info@oread.nl
www.oread.nl

 

Deze website gebruikt cookies voor marketingdoeleinden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste gebruikerservaring op onze website kunnen bieden. U kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen. Hierbij accepteert U het gebruik van de cookies en gaat U akkoord met ons privacy beleid. Privacy beleid

Accepteer cookies

Created by Vanekdesign.com

Oread.nl, all right reserved